Tips & Trix

Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector

Dit protocol bevat de regels waarbinnen een plaatsbezoek aan een pand kan plaatsvinden, gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, de generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan (beschikbaar op de website van de FOD Waso) en de sectorgids voor de vastgoedsector die raadpleegbaar is op de website van de FOD Economie. Garandeer ten allen tijde een strikte opvolging van deze basisregels tijdens het bezoek ! Het organiseren van niet-toegelaten activiteiten of het niet naleven van onderstaande maatregelen kan leiden tot onmiddellijke sluiting van de handelszaak en/of zware boetes. De hierna vermelde regels zijn van toepassing voor alle types
van bezoeken aan woningen, al dan niet in aanwezigheid van derden zoals potentiële kopers en huurders. Het protocol is van toepassing op alle prestaties van professionele dienstverleners in de vastgoedsector (alleen of vergezeld door mensen die een woning willen huren of kopen), die rechtstreeks verband houden
met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bijvoorbeeld een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een expertise,…). Dit sectorprotocol is aanvullend op de sectorgids die van toepassing is in het Paritair Comité 323 voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden. Belangrijk !

Raadpleeg steeds de meest recente overheidsrichtlijnen op www.info-coronavirus.be. Deze tekst wordt regelmatig geactualiseerd in functie van eventuele aangepaste richtlijnen vanuit de overheid door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), in samenwerking met de sectorfederaties CIB VLAANDEREN en FEDERIA.
Aanpassingen zullen meegedeeld worden aan de federale Minister van Economie en Werk, alsook de federale Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s.

Strikte opvolging van de basisregels

Preventief informeren

Zorg ervoor dat medewerkers en klanten de basisregels strikt opvolgen: gebruik het affichagemateriaal dat ter beschikking gesteld wordt door het SF323 en te vinden is op www.sf323.be/corona. Informeer preventief zowel de bezoekers als eventuele bewoners over de geldende voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften voorafgaand aan het plaatsbezoek. Afficheer de regels vermeld onder punt 9 van dit protocol op kantoor. Verstuur voorafgaand aan elk bezoek de richtlijnen onder punt 12 (voor de bezoekers) en onder punt 13 (voor eventuele bewoners) aan alle betrokkenen. Mail voorafgaandelijk de veiligheidsvoorschriften en de informatievideo van het BIV door. Zorg ervoor dat
er op de website van het vastgoedkantoor zo spoedig mogelijk hetzij een link wordt voorzien naar dit protocol, hetzij de tekst van dit protocol wordt hernomen. Maak duidelijk dat deze regels strikt nageleefd moeten worden.

Voorbereiden van het bezoek

Deel voorafgaandelijk zoveel mogelijk informatie mbt het pand via digitale weg (foto’s, omschrijving, attesten, … ) met kandidaat-kopers en/of -huurders. Bespreek de specifieke kenmerken van het pand desgevallend voorafgaandelijk al telefonisch zodat het bezoek zo kort mogelijk gehouden kan worden.

Mondmaskerplicht
Ventilatie- en verluchting
Coördinator Corona

Beschermingsmiddelen

Zorg ervoor dat alle aanwezigen de mondmaskerplicht respecteren, door een mondmasker te dragen en dit op correcte wijze (met bedekking van zowel de mond als de neus). Informeer bezoekers en bewoners voorafgaandelijk dat zij in een eigen mondmasker moeten voorzien (maar zorg voor alle veiligheid voor reservemateriaal). Adequate ventilatie en verluchting zijn essentieel om virustransmissie te vermijden. Zorg voor een goede verluchting van alle ruimtes door het openen van ramen en/of deuren.
Maak de nodige afspraken met de bewoners om dit te garanderen voorafgaand aan het bezoek en tussen opeenvolgende bezoeken. Stel een coördinator aan voor vragen en meldingen van personeelsleden, klanten en bezoekers. De coördinator is verantwoordelijk voor de implementatie van alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften. Afficheer zijn/haar naam en coördinaten duidelijk op kantoor en vermeld deze in de e-mails naar klanten/bezoekers in het kader van de plaatsbezoeken. Stel middelen ter beschikking om de handen te ontsmetten. Waak erover dat iedereen die het pand betreedt de handen ontsmet heeft. Maak maximaal gebruik van digitale toepassingen, zodat ook geïnteresseerden zich terdege kunnen voorbereiden. Online tours hebben in deze de afgelopen maanden een ongelooflijke meerwaarde betekend en blijven een stevig wapen binnen de sector in de strijd tegen het coronavirus.

Opleiding medewerkers

Geef duidelijke instructies en zorg voor de nodige opleiding en communicatie. Herhaal de instructies regelmatig en wees aandachtig voor werknemers die extra opleiding en instructies nodig kunnen hebben.

Specifieke regels voor bezoeken aan panden

De hiernavolgende regels moeten conform punt 2 geafficheerd worden op het kantoor, onder de hoofding ‘Richtlijnen voor bezoeken aan panden met een vastgoedprofessional’.

- Alle bezoeken gebeuren op afspraak
- Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen
- Bezoeken worden zo georganiseerd dat samenscholing en wachtrijen vermeden worden
- Bezoekers dienen zich op het juiste uur aan te melden. Bezoekers wachten buiten of in de wagen tot de vastgoedmakelaar het teken geeft dat ze het pand mogen benaderen
- De veiligheidsvoorschriften worden voorafgaand aan het bezoek nogmaals overlopen. Bezoekers moeten bevestigen dat ze deze zullen naleven
- Voor de start van het bezoek wordt de omgeving gecontroleerd. De vastgoedprofessional moet zich er steeds van vergewissen dat het bezoek kan plaatsvinden binnen veilige omstandigheden
- Draag steeds een mondmasker! Deze verplichting geldt zowel voor de vastgoedprofessional als voor bezoekers. Bezoekers moeten een mondmasker voorzien of desgevallend er één gebruiken uit het reservemateriaal van het vastgoedkantoor. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt het bezoek afgebroken
- Er worden steeds voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien voor bezoekers.
- De regels inzake social distancing (minstens 1,5m afstand) moeten ten volle worden gerespecteerd. Bewoners moeten bij voorkeur in de tuin, op een terras, …, dan wel in één bepaalde ruimte blijven tijdens het bezoek. De vastgoedprofessional zal ervoor zorgen dat personen elkaar niet kruisen tijdens het bezoek
- De vastgoedprofessional zorgt er vooraf voor dat alle binnendeuren open staan. Hij/zij opent eventuele buitendeuren zelf voor de bezoekers en reinigt na elk bezoek de deurklinken en/of andere voorwerpen die aangeraakt werden (kastdeuren, trapleuningen, zoldertrap,…). De vastgoedprofessional voorziet hiervoor de nodige reinigingsdoekjes of ontsmettingsalcohol
- Er wordt te allen tijde gezorgd voor een goede verluchting van de woning tijdens het bezoek en tussen de bezoeken door. Deuren en/of ramen worden daartoe geopend
- Meterstanden worden door de vastgoedmakelaar/-professional in het bijzijn van de huurder/koper opgenomen, met inachtneming van 1,5 meter afstand. In geval van een krappe ruimte, moet worden gevraagd dat de andere personen de meterstanden, die de vastgoedprofessional noteerde, achtereenvolgens nakijken op correctheid
- Er worden zo min mogelijk documenten overhandigd aan de bezoekers. Deze worden bij voorkeur doorgestuurd vooraf of na het bezoek door. Indien er formulieren en/of overeenkomsten ondertekend moeten worden, gebeurt dit bij voorkeur digitaal. Er wordt altijd gekozen voor een digitale oplossing, waar mogelijk. De vastgoedprofessional zorgt voor voldoende tijd tussen 2 bezoeken, zodat bezoekers elkaar niet kruisen of er zich wachtrijen vormen. De tussentijd laat ook toe om het pand te ventileren en de andere voorzorgsmaatregelen te respecteren.

Niet naleven regels

Breek het bezoek onmiddellijk af in geval de regels niet gerespecteerd kunnen worden, personen de regels weigeren te volgen of indien iemand ziektesymptomen vertoont.

Contact tracing

Stel alles in het werk om een voorspoedige contact tracing mogelijk te maken. Indien bezoekers/klanten een risico-contact hebben gehad, in afwachting zijn van testresultaten of positief getest werden, is het belangrijk dat zij dit melden. Vraag hen om dit voorafgaandelijk te signaleren aan de Covid-19 coördinator.

Richtlijnen te verstrekken aan kandidaatkopers en kandidaat-huurders voorafgaand aan een bezichtiging. De vastgoedprofessional is er conform punt 2 toe gehouden aan kandidaat-kopers en -huurders, die een plaatsbezoek afleggen, voorafgaandelijk de volgende richtlijnen/informatie te bezorgen:
- Tijdens het plaatsbezoek moet de social distancing te allen tijde gerespecteerd worden
- Er worden geen handen geschud
- Beperk de duurtijd van het bezoek en neem eventueel na het bezoek (telefonisch) contact op met de vastgoedmakelaar voor verdere bespreking
- Ga nooit zonder afspraak op plaatsbezoek
- Breng indien mogelijk je eigen mondmasker mee en respecteer de mondmaskerplicht
- Pas de nodige handhygiëne toe bij aanvang van het bezoek. De vastgoedmakelaar voorziet hiertoe het nodige materiaal
- Respecteer het tijdslot dat de vastgoedmakelaar voorstelde. Kom niet te laat en maak het bezoek niet nodeloos langer dan vereist om een goed beeld te krijgen van het pand
- Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen.Raak tijdens bezichtigingen geen deuren of voorwerpen aan. De vastgoedmakelaar opent alle deuren, ramen en/of kasten
- Blijf thuis als jij of iemand uit je nauwe contacten ziekteverschijnselen vertoont of in contact is geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als je valt onder de quarantaineverplichtingen
- Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of werd je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator van het vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hierna terugvindt: Kristof Boon, zaakvoerder.
- Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar
- Voorafgaand aan het bezoek zal de vastgoedmakelaar ter plaatse met jou nogmaals de regels overlopen, zodat je duidelijk zicht hebt op de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften die garanderen dat het bezoek veilig verloopt.

Wil je deze en andere voorzorgsmaatregelen nog eens rustig overlopen? Dat kan onder meer via de handige informatievideo die door het Beroepsinstituut van
Vastgoedmakelaars ter beschikking wordt gesteld (https://www.youtube.com/watch?v=uDcRXZi29d4).

Richtlijnen te verstrekken aan bewoners voorafgaand aan het plaatsbezoek. De vastgoedprofessional is er conform punt 2 toe gehouden om voorafgaand aan een plaatsbezoek aan eventuele bewoners de hiernavolgende richtlijnen/informatie te bezorgen:
- Er worden geen handen geschud
- De geldende regels dienen gedurende het volledige bezoek toegepast te worden. Let er op dat ten allen tijde de social distancing toegepast wordt
- Zeg de afspraak met de makelaar of professional af als jij of iemand uit je nauwe contacten ziekteverschijnselen vertoont of in contact is geweest met iemand die
ziekteverschijnselen vertoont of als je valt onder de quarantaineverplichtingen
- Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of werd je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator van het vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hierna terugvindt: Kristof Boon, zaakvoerder.
- Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar
- Zorg voor een goede verluchting na elk bezoek
- Voor aanvang van het bezoek zal de makelaar met jou nogmaals de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden overlopen
- Wil je deze en andere voorzorgsmaatregelen nog eens rustig overlopen? Dat kan onder meer via de handige informatievideo die door het Beroepsinstituut van
Vastgoedmakelaars ter beschikking wordt gesteld (https://www.youtube.com/watch?v=uDcRXZi29d4)

HOU HET VEILIG!!!

Hervorming van de registratierechten

Het nieuwe systeem dat door de Vlaamse regering werd goedgekeurd houdt een omzetting in van de bestaande gunstregimes van het klein beschrijf en de diverse abattementen tot een eenvoudig verlaagd tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning. Dit betekent dat er geen onderscheid meer gemaakt zal worden op basis van het kadastraal inkomen van het onroerend goed in kwestie. Ook de verschillende abattementen zullen verdwijnen. Het nieuwe tarief zal enkel gelden voor bestaande woningen, niet voor bouwgronden. Ook een gebouw dat pas na de uitvoering van andere dan normale herstelling- en onderhoudswerken kan dienen voor bewoning zal beschouwd worden als een bouwgrond. Het nieuwe tarief is van toepassing indien de kopers noch afzonderlijk, noch gezamenlijk reeds een woning of bouwgrond in volle eigendom hebben. Het moet bovendien om een zuivere aankoop van de volle eigendom van de woning gaan. De kopers moeten zich binnen de 2 jaar inschrijven in het bevolkingsregister op het adres van de woning. Voor alle aankopen die niet voldoen aan het nieuwe tarief wordt het algemene tarief van 10% geheven.

Vrijstelling voor bescheiden woningen voor de eerste schijf van 80.000 euro. Met de invoering van het nieuwe systeem wordt eveneens het klein beschrijf van 5% afgeschaft. Dit betekent dat het KI niet langer als criterium zal gelden om een voordeliger tarief te kunnen toepassen. Voor woningen van minder dan 200.000 euro wordt de eerste schijf van 80.000 euro vrijgesteld. Dit betekent een vermindering van 5.600 euro. Voor de centrumsteden en de Vlaamse Rand wordt het grensbedrag waarbij men recht
heeft op een rechtenvermindering verhoogd tot 220.000 euro om een extra ondersteuning te bieden aan wonen in stedelijk gebied of de Rand. In deze gebieden liggen de vastgoedprijzen vaak ook een stuk hoger.

Verlaagd tarief van 6% voor ingrijpende energetische renovaties. Naast het nieuwe tarief van 7% kan wie de intentie heeft om een ingrijpende energetische renovatie uit te voeren binnen de 5 jaar na aankoop van een woning, genieten van een verlaagd tarief van 6% registratierechten. Dit kan een renovatie zijn van de volledige verwarming, isolatie van minstens 75% van de buitenschil, dubbel glas, …

Verhuur aan sociaal verhuurkantoor: tarief van 7%. Wanneer je een kwaliteitsvolle woning binnen de 3 jaar na de aankoop verhuurd via een sociaal verhuurkantoor voor een periode van minstens 9 jaar kan je eveneens genieten van het 7% tarief. Op deze manier wil de Vlaamse regering het aanbod op de huurmarkt versterken met
kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen.

 

EPC

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen en voor bepaalde openbare gebouwen. Van zodra een woning (huis, appartement, serviceflat, studentenkamer, ...) te koop of te huur is, moet de eigenaar het EPC kunnen voorleggen.  ImmoTrix regelt dit graag voor u.

 

De Elektriciteitskeuring

Wat is een elektriciteitskeuring?

Residentiële elektrische installaties (woningen, appartementen, etc.) dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI, is voldaan. (Algemeen Reglement Elektrische Installaties)

De keuring van de huishoudelijke elektrische installatie heeft tot doel de veiligheid te verhogen, en de kans op lichamelijk letsel of brand door een slecht werkende installatie tot een minimum te herleiden.

Dit attest krijgt men enkel indien de elektrische installatie door een erkend expert is gekeurd. (top)

Wanneer is een elektriciteitskeuring verplicht?

De keuring is verplicht voor alle elektrische installaties in de drie gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel in dienst gesteld vóór 1 oktober 1981:
bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen

bij iedere overdracht van eigendom na 1 juli 2008, waarvan de elektrische installatie niet gedekt is door een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI).
Voor de installaties of deel van de installatie in dienst gesteld na oktober 1981:
gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe installatie
bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen
bij iedere aanvraag tot verzwaring van de aansluiting
nadien is een periodieke controle uit te voeren om de 25 jaar
Sedert 1 juli 2008 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van woningen of appartementen waarvan de elektrische installatie in dienst is gesteld vóór 1 oktober 1981.

Een wooneenheid bevat een leefruimte, een toilet, een douche of bad, keuken of kitchenette. M.a.w. huizen, appartementen, sociale woningen, studio's, studentenhomes, serviceflats, vakantiehuizen, enz. worden als wooneenheden beschouwd, waarvoor dus een elektriciteitskeuring bij verkoop verplicht is.
Deze keuring is dus niet noodzakelijk bij verkoop van hotels, restaurants, kloosters, hospitalen, onderwijsinstellingen, enz, aangezien deze niet als wooneenheden beschouwd worden. (top)

Hoelang is een positief verslag geldig?

Een positief keuringsverslag is 25 jaar geldig, voor zover geen belangrijke aanpassingen aan de installatie worden doorgevoerd. De vervaldatum staat duidelijk op het attest vermeld.

Wanneer de installatie wordt afgekeurd, hetgeen vaak gebeurt bij oudere installaties, is het de plicht van de verkoper om in de authentieke akte de verplichting voor de koper te doen vermelden om zijn identiteit en de datum van de officiële akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat het controleonderzoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

Het is de plicht van de koper om, afhankelijk van de inbreuken, binnen de 12 of (meestal) 18 maanden na de keuring de installatie te laten aanpassen om de aangegeven inbreuken te verhelpen, en een herkeuring te laten uitvoeren. Deze nieuwe keuring mag niet uit het oog worden verloren om latere discussies met de verzekeringsmaatschappij, bij eventuele schade door bvb kortsluiting, te vermijden.

De datum waartegen de nieuwe keuring moet uitgevoerd worden is terug te vinden op het keuringsverslag. De herkeuring mag door een ander keuringsorganisme gebeuren dan het organisme dat de eerste keuring uitvoerde. Indien er tijdens het nieuwe controleonderzoek vastgesteld wordt dat er nog steeds overtredingen overblijven, dan wordt de Federale Overheidsdienst Energie hiervan ingelicht. (top)

Wanneer moet het keuringsattest aanwezig zijn in geval van verkoop?

Het keuringsverslag moet beschikbaar zijn op het ogenblik van het ondertekenen van de notariële akte. De notaris(sen) zullen de aanwezigheid ervan controleren. Bij het ontbreken van het document zal de verkoop opgeschort worden tot de keuring uitgevoerd werd. (top)

Van wie is de elektriciteitskeuring ten laste?

De eigenaar van het gebouw dient de keuring aan te vragen. In geval van verkoop dient de verkoper op zijn kosten de inspectie te laten uitvoeren. Het staat koper en verkoper natuurlijk vrij om hierover onderling andere afspraken te maken. (top)

Wat is de prijs van een elektriciteitskeuring?

Wij hanteren een vaste prijs per installatie (per meterkast). Geen meerprijs wanneer de keuring langer duurt dan 1 uur. Geen meerprijs wanneer geen plannen aanwezig zijn. Keuringen worden indien nodig ingepland binnen de 5 werkdagen.
Herkeuringen waarbij het oorspronkelijk attest door ons kantoor werd afgeleverd genieten een korting van 10% op voorwaarde dat de bestelling via deze site werd aangevraagd. 

Wat bij verkoop en afbraak of volledige renovatie?

Wanneer de koper de woning gaat afbreken of de installatie volledig gaat vernieuwen is geen keuring noodzakelijk. De verkoper is dan verplicht in de authentieke akte te doen vermelden dat de koper de Overheid (Algemene Directie Energie) schriftelijk moet informeren van de afbraak van het gebouw of van de volledige renovatie van de elektrische installatie. De Overheid maakt aan de koper een dossiernummer over en verzoekt hem een positief controleverslag toe te zenden van zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen. (top)

Zijn schema′s en plannen verplicht?

Een ééndraadsschema en situatieplan is verplicht aanwezig te zijn op het moment van keuring. Zoniet zal dit aanleiding geven tot een inbreuk. Contacteer ons voor de nodige reglementering hieromtrent en voorbeelden van schema′s. (top)

Wat als de woning wordt doorverkocht?

Wanneer een woning wordt gekeurd en inbraken worden vastgesteld, wordt een tijdelijk keuringsattest opgesteld met een geldigheid van 12 of 18 maand. Wanneer binnen deze periode de woning wordt doorverkocht, dient door de eerste koper voor het verlijden van de tweede verkoopsakte, de installatie te worden aangepast en te worden herkeurd, behalve wanneer een akkoord wordt gevonden met de tweede koper en dit aldus in de verkoopsakte wordt vermeld. (top)

Wat bij een schenking?

De publicaties van de Overheid zijn enigszins verwarrend. Enerzijds geven de informatiebrochures aan dat een keuring verplicht is bij elke overdracht van eigendom. Daarentegen is het Koninklijk Besluit van 25 juni 2008 duidelijk: het toepassingsdomein wordt enkel beperkt tot verkoop van wooneenheden. Alle andere wijzen van overdracht van eigendom zullen in een latere fase worden geregeld. Schenking van een woning valt dus voorlopig niet onder het K.B. en een elektriciteitskeuring is dus niet verplicht. (top)

Wat bij de verkoop van een wooneenheid in mede-eigendom?

Als de wooneenheid (appartement, studio) deel uitmaakt van een mede-eigendom is het keuringsattest enkel verplicht voor de privatieve delen.
Voor garages, parkings, berg- en andere ruimten die deel uitmaken van een wooneenheid, maar waarvan de elektrische installatie wordt gevoed via een elektriciteitsmeter op naam van de mede-eigenaars of van de vereniging van mede-eigenaars is het keuringsattest niet noodzakelijk.

Is een elektriciteitskeuring verplicht bij de verhuur van een woning?

Bij verhuur dient geen elektriciteitsattest te worden voorgelegd. Volgens de Vlaamse Wooncode moeten woningen uitgerust zijn met een voldoende en veilige elektrische installatie voor de verlichting van de woning en het veilige gebruik van elektrische apparaten. Een keuring is dus wel aangeraden. (top) 

Kan een verkoop doorgaan met een negatief elektriciteitsattest?

Het resultaat van het controleverslag kan geen verkoop verhinderen. De verkoper voldoet aan zijn wettelijke verplichting wanneer de authentieke akte de datum van het keuringsverslag opneemt en vermeldt dat het proces-verbaal overhandigd is aan de koper. De verkoop kan dan gewoon plaatsvinden, zij het allicht tegen een lagere prijs wegens het niet in orde zijn van de elektrische installatie.

In het geval van een negatief verslag is de verkoper wel verplicht om zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat het controleonderzoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd. De koper zal in dat geval binnen de 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop, een erkend keuringsorganisme moeten aanstellen voor een nieuw controleonderzoek om na te gaan of de gebreken aan de installatie verdwenen zijn.

Als echter tijdens een keuring een gevaarlijke toestand wordt vastgesteld, moet onmiddellijkaan de inbreuk worden verholpen. Indien dit niet wordt gedaan, wordt de FOD Economie verwittigd door het erkend organisme.

Wanneer en door wie moet een herkeuring worden uitgevoerd?

Indien de keuring werd uitgevoerd onder artikel 276bis (verkoop van een wooneenheid waarvan de elektrische installatie dateert van voor 1981), dan kan de herkeuring uitgevoerd worden door om het even welk controle-organisme. De herkeuringstermijn bedraagt 18 maand na ondertekening van de akte.

Indien de keuring werd uitgevoerd onder artikel 271 (periodieke controle van een installatie die ooit reeds gekeurd werd), dan moet de herkeuring in principe uitgevoerd worden door hetzelfde controle-organisme. De herkeuringstermijn bedraagt hier 1 jaar na datum van initieel onderzoek.
Op de keuringsverslagen die wij afleveren staat steeds duidelijk aangegeven door wie en binnen welke termijn de herkeuring dient te gebeuren. (top)

Wat wanneer de herkeuring niet binnen de termijn van 12 of 18 maand kan uitgevoerd worden?

Als de nieuwe eigenaar niet binnen de aangegeven termijn van 12 of 18 maand de herkeuring kan laten uitvoeren, omdat bijvoorbeeld de verbouwingswerken niet klaar zijn, dient de eigenaar een verlenging aan te vragen bij FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, tel.(gratis nr.): 0800 120 33, info.eco@economie.fgov.be